Οικογενειακή Μερίδα

Για το άνοιγμα της οικογενειακή μερίδας αρμόδια υπηρεσία είναι ο οικείος Δήμος ή Κοινότητα. Στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να συμπεριληφθεί το παρακάτω κείμενο: «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/ 1986, δηλώνω ότι δεν έχω ανοίξει οικογενειακή μερίδα σε άλλο δήμο»... Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας λόγω γάμου Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας λόγω γάμου Αρμόδια Υπηρεσία:

Οικείος Δήμος ή Κοινότητα Δικαιολογητικά α. Aίτηση / υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία και το Κ.Ε.Π.) β. Αστυνομική Ταυτότητα γ.

Εξουσιοδότηση σε περίπτωση που δεν παρευρεθεί ο ίδιος δ. Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων δύο (2) ετών ε. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ/ΟΤΕ στ. Πιστοποιητικό Γέννησης ζ. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου η. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να συμπεριληφθεί το παρακάτω κείμενο : «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι δεν έχω ανοίξει οικογενειακή μερίδα σε άλλο δήμο»